Obavijest o projektu

Razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom
kod poslodavca koji obavljaju gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju
i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Ulaganjem u nova osnovna sredstva (radni strojevi, oprema, prijevozna sredstva, zaposlenici i dr.), proširujem tržište.
Ulaganjem u radni stroj (bager) i kombi vozila za povećanje mobilnosti zaposlenika, proširenje tržišta sa novim uslugama,
povećanje produktivnosti i smanjenje troškova.

Cilj projekta je osiguravanje dijela investicije za nabavku nove opreme u cilju poboljšanja poslovnih procesa, a sve u svrhu
zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom. Ostvarivanjem projektnih aktivnosti nabavke radnog stroja i kombija te
zapošljavanjem novih zaposlenika, osoba s invaliditetom, ostvariti će se proširenje uslužnih kapaciteta i unaprjeđenje usluga.

Nabavka ovih osnovnih sredstava omogućiti će povećanje konkurentnosti i učvršćenje pozicije na domaćem tržištu, veći broj prodajnih
usluga, povećani prihod i povećanje i održavanje zaposlenosti.

Ukupna vrijednost projekta: 1.516.223,05kn
Iznos koji sufinancira zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Zagreb
1.138.644,97kn

Razdoblje provedbe projekta iznosi 36 mjeseci od dana nabave novih tehnologija i opreme,
a najkasnije do 15. rujna 2023. g

Kontakt :

Miroslav Martinčić 099/214-5700
Josipa Jurković 097/681-3450

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Podaci o naručitelju: Bodat d.o.o., Kralja Zvonimira 127, 32100 Vinkovci
Predmet nabave: radni stroj – bager na kotačima 17 – 18t
Vrsta postupka javne nabave: poziv na dostavu ponude za neobaveznike javne nabave
Datum objave poziva na dostavu ponude: 17. prosinca 2020 godine
Datum početka pregleda i ocjene ponude: 07. siječnja 2021. godine

Naziv i sjedište svih ponuditelja prema rasporedu zaprimanja ponuda:
1. Ponuditelj: KOMOP d.o.o. Kovinska 21, 10090 Zagreb Susedgrad OIB:34604587904
Ponuda zaprimljena 22.12.2020

2. Drugih ponuda nije bilo.

Ponuda ponuditelja KOMOP d.o.o. Zagreb po tehničkim specifikacija i opremi zadovoljava tražene
uvjete.
Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude.
Sukladno pozivu na dostavu ponude kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvećim brojem ostvarenih bodova utvrđivanjem prema
slijedećim kriterijima i njihovim razmjernim vrijednostima.

Svakom kriteriju dodjeljuje se maksimalan broj bodova, po formuli za izračunavanje ekonomski
najpovoljnije ponude

BBn = BBc + BBr

BBn = ukupan broj bodova
BBc = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu
BBr = broj bodova koji je ponuda dobila za rok isporuke

Ponude se boduju ovisno o ponudbenoj cijeni na način da prihvatljiva ponuda s nižom cijenom
dobiva 90 bodova, a svaka druga ponuda razmjerno niži broj prema slijedećoj formuli:

Najniža ponuđena cijena/ cijena ponude x 90 = broj podova

Rok isporuke

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija je 10 bodova
Rok isporuke 0 – 30 dana – 10 bodova
31 – 60 dana – 5 bodova
61 – više – 0 bodova

Izračun bodova na temelju kriterija za odabir:

1. Naziv ponuditelja: KOMOP d.o.o. Kovinska 21, 10090 Zagreb Susedgrad
Kriterij cijena 169.000,00 €
169.000,00 / 169.000,00 X 90 = 90 bodova
Kranji rok isporuke
30 dana od narudžbe – 10 bodova

Ukupan broj bodova = 100 bodova

Naziv ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor o isporuci radnog stroja – bager na
kotačima: KOMOP d.o.o. Kovinska 21, 10090 Zagreb Susedgrad, OIB:34604587904, jer ispunjava sve
uvjete poziva na dostavu ponuda i jer je njegova ponuda prema kriteriju za odabir ocijenjivanja kao
ekonomski najpovoljnija ponuda.

Datum završetaka pregleda i ocijene ponuda: 07. siječanj 2021.

Ime i prezime osobe koje su izvršile pregled i ocjenu ponude:

1.Miroslav Martinčić

2.Josipa Jurković

3. Goran Mićić

Poziv na dostavu ponude

Temeljem Zakona o javnoj nabavi za neobveznike zakona o javnoj nabavi , molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam dostave svoje ponude prema slijedećim podacima:

1.1. Podaci o naručitelju:
Naziv: Bodat d.o.o. Vinkovci
Sjedište: Kralja Zvonimira 127, 32100 Vinkovci
OIB: 00876225959
Telefon: 032/308-516
URL: www.bodat.hr
Odgovorna osoba: Tomo Bobek
Osoba zadužena za kontakt:
Kontakt: Miroslav Martinčić
Telefon: 032/308-516
e-mail: miroslav@bodat.hr

Gospodarski subjekti trebaju sva dodatna pitanja u uvezi poziva i/ili predmeta nabave poslati u pisanoj formi na gore navedeni e-mail.

1.2. Sprječavanje sukoba interesa
U smislu čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) , izjavljujemo da predstavnici naručitelja – Bodat d.o.o. Vinkovci: direktor i članovi povjerenstva za javnu nabavu, nisu u sukobu interesa u smislu odredbe čl. 76. Zakona o javnoj nabavi te stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Bodat d.o.o. Vinkovci ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

1.3. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je radni stroj – bager na kotačima 17-18 t

Tehničke specifikacije i oprema:
– dvodijelna grana
– brza spojka za izmjenu alata
– nagibna planirna korpa
– iskopna korpa sa zubima
– sustav dojave kod preopterećenja
– automatsko centralno podmazivanje

1.4. Kriterij za odabir ponude
Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Kriterij cijene ponude 90% – max. broj bodova 90
Vrijednosni kriterij: najniža cijena ponude bez PDV-a ostvarit će maksimalni broj bodova.
Bodovna vrijednost ponuda drugih ponuditelja određivati će se korištenjem formule :
Broj bodova = najniža ponuđena cijena/cijena ponude x 90

Kriterij roka isporuke 10% – max. broj bodova 10
Vrijednosni kriterij: najkraći rok isporuke ostvarit će maksimalni broj bodova.
Bodovna vrijednost ponuda drugih ponuditelja određivati će se na slijedeći način:
Rok isporuke: 0 – 30 dana – 10 bodova
31 – 60 dana – 5 bodova
61 – dalje – 0 bodova

1.5 Rok i mjesto izvršenja predmeta ponude
Mjesto izvršenja predmeta nabave Vinkovci , Kralja Zvonimira 127 i rokom izvršenja po izabranoj ponudi.

1.6. Rok i adresa za dostavu ponude
Ponude moraju biti dostavljene u roku 15 (petnaest ) dana,
• Preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu
BODAT d.o.o. , 32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 127
• E- mail: miroslav@bodat.hr
1.7.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog poziva i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi, odnosno u drugim opravdanim slučajevima prema odluci naručitelja.

vasnjsko

Novo u ponudi

Valiant sistemi za grianje i hlađenje. Valiant kombinirani bojleri po povoljnim cijenama.

vijest2

Nova Internet stranica

Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam našu novu Internet stranicu. Saznajte sve o tvrtci Bodat, našim proizvodima i uslugama.