Obavijest o projektu

Razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom
kod poslodavca koji obavljaju gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju
i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Ulaganjem u nova osnovna sredstva (radni strojevi, oprema, prijevozna sredstva, zaposlenici i dr.), proširujem tržište.
Ulaganjem u radni stroj (bager) i kombi vozila za povećanje mobilnosti zaposlenika, proširenje tržišta sa novim uslugama,
povećanje produktivnosti i smanjenje troškova.

Cilj projekta je osiguravanje dijela investicije za nabavku nove opreme u cilju poboljšanja poslovnih procesa, a sve u svrhu
zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom. Ostvarivanjem projektnih aktivnosti nabavke radnog stroja i kombija te
zapošljavanjem novih zaposlenika, osoba s invaliditetom, ostvariti će se proširenje uslužnih kapaciteta i unaprjeđenje usluga.

Nabavka ovih osnovnih sredstava omogućiti će povećanje konkurentnosti i učvršćenje pozicije na domaćem tržištu, veći broj prodajnih
usluga, povećani prihod i povećanje i održavanje zaposlenosti.

Ukupna vrijednost projekta: 1.516.223,05kn
Iznos koji sufinancira zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Zagreb
1.138.644,97kn

Razdoblje provedbe projekta iznosi 36 mjeseci od dana nabave novih tehnologija i opreme,
a najkasnije do 15. rujna 2023. g

Kontakt :

Miroslav Martinčić 099/214-5700
Josipa Jurković 097/681-3450

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

Podaci o naručitelju: Bodat d.o.o., Kralja Zvonimira 127, 32100 Vinkovci
Predmet nabave: radni stroj – bager na kotačima 17 – 18t
Vrsta postupka javne nabave: poziv na dostavu ponude za neobaveznike javne nabave
Datum objave poziva na dostavu ponude: 17. prosinca 2020 godine
Datum početka pregleda i ocjene ponude: 07. siječnja 2021. godine

Naziv i sjedište svih ponuditelja prema rasporedu zaprimanja ponuda:
1. Ponuditelj: KOMOP d.o.o. Kovinska 21, 10090 Zagreb Susedgrad OIB:34604587904
Ponuda zaprimljena 22.12.2020

2. Drugih ponuda nije bilo.

Ponuda ponuditelja KOMOP d.o.o. Zagreb po tehničkim specifikacija i opremi zadovoljava tražene
uvjete.
Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude.
Sukladno pozivu na dostavu ponude kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvećim brojem ostvarenih bodova utvrđivanjem prema
slijedećim kriterijima i njihovim razmjernim vrijednostima.

Svakom kriteriju dodjeljuje se maksimalan broj bodova, po formuli za izračunavanje ekonomski
najpovoljnije ponude

BBn = BBc + BBr

BBn = ukupan broj bodova
BBc = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu
BBr = broj bodova koji je ponuda dobila za rok isporuke

Ponude se boduju ovisno o ponudbenoj cijeni na način da prihvatljiva ponuda s nižom cijenom
dobiva 90 bodova, a svaka druga ponuda razmjerno niži broj prema slijedećoj formuli:

Najniža ponuđena cijena/ cijena ponude x 90 = broj podova

Rok isporuke

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može ostvariti u okviru kriterija je 10 bodova
Rok isporuke 0 – 30 dana – 10 bodova
31 – 60 dana – 5 bodova
61 – više – 0 bodova

Izračun bodova na temelju kriterija za odabir:

1. Naziv ponuditelja: KOMOP d.o.o. Kovinska 21, 10090 Zagreb Susedgrad
Kriterij cijena 169.000,00 €
169.000,00 / 169.000,00 X 90 = 90 bodova
Kranji rok isporuke
30 dana od narudžbe – 10 bodova

Ukupan broj bodova = 100 bodova

Naziv ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor o isporuci radnog stroja – bager na
kotačima: KOMOP d.o.o. Kovinska 21, 10090 Zagreb Susedgrad, OIB:34604587904, jer ispunjava sve
uvjete poziva na dostavu ponuda i jer je njegova ponuda prema kriteriju za odabir ocijenjivanja kao
ekonomski najpovoljnija ponuda.

Datum završetaka pregleda i ocijene ponuda: 07. siječanj 2021.

Ime i prezime osobe koje su izvršile pregled i ocjenu ponude:

1.Miroslav Martinčić

2.Josipa Jurković

3. Goran Mićić